Svenska på Uni

Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt universitet med finska och svenska som de två officiella språken. Tvåspråkigheten är lagstadgad. Detta innebär att man som studerande kan studera på svenska i vissa helt svenskspråkiga ämnen, och det ordnas också tvåspråkig undervisning. Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående svenskspråkig enhet vid Helsingfors universitet, och på Soc&kom ges all undervisning på svenska. Det finns cirka 2600 svenskspråkiga studenter vid Helsingfors universitet. Studerandena har alltid rätt att skriva tenter och arbeten på svenska även om undervisningen går på finska.

Helsingfors universitet har 35 svenskspråkiga professorer samt över hundra lärare som undervisar på svenska. Svenskspråkiga professurer innehas bland annat på juridiska, medicinska och statsvetenskapliga fakulteten. Det finns fyra svenskspråkiga nationer (Nylands Nation, Vasa nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation) och ungefär ett tjugotal ämnesföreningar som fungerar på svenska. SNÄf är en takorganisation för dessa nationer och föreningar.

Helsingfors universitet är i vissa fall det enda stället i landet där man kan studera sig till ett visst svenskspråkigt yrke. Det här gäller till exempel för jurister, läkare och journalister. HU har utarbetat språkprinciper samt ett tvåspråkighetsprogram och en tvåspråkighetsstrategi, vilka ska tillsammans garantera en hög kvalitet på svenskspråkig forskning, undervisning och svenskspråkiga studier.

HUS är en tvåspråkig studentkår, och SNÄf övervakar de svenskspråkiga studerandenas intressen inom studentkåren och på universitetet.

Vidare läsning: