SNÄf:s styrelse 2017

Den nya styrelsen har konstituerat sig 13.1.2017 och består av:

 • Emilia Granqvist, ordförande
 • Ida Niemi, sekreterare
 • Otto Lindblom, skattmästare samt vice ordförande
 • Theodora Nyberg, kontaktsekreterare
 • Viola Mickos, informatör
 • Janne Helaskoski, programansvarig
 • Emma Heikkilä, gulis- och alumnansvarig

Den gamla styrelsen 2016 tackar för det gångna året!

 • Pauliina Perkonoja, ordförande
 • Heidi Enbacka, sekreterare
 • Robin Ollus, skattmästare samt vice ordförande
 • Jessica Karlsson, programansvarig
 • Rita Härmälä, valchef
 • Emilia Granqvist, kontaktsekreterare samt gulisansvarig

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Höstmötets resultat

SNÄf hade sitt stadgeenliga Höstmöte den 28.11.2016 på Nypolen.

Kort om de viktigaste besluten som fattades:

 • medlemsavgiften behålls som 0 (noll) euro.
 • verksamhetsplanen och budgetplanen för 2017 godkändes enhälligt enligt styrelsens förslag utan förändringar. Nästa år kommer SNÄf att satsa speciellt på marknadsföring och layout.
 • Mötet valde efter omröstning en ny styrelse för 2017:

Ordförande: Emilia Granqvist (StudOrg, Statsvett, Lyran, Nylands Nation)

Sekreterare: Ida Niemi (Studorg)

Skattmästare: Otto Lindblom (Spektrum)

Kontaktsekreterare: Theodora Nyberg (Thorax)

Informatör/ansvarig för sociala medier: Viola Mickos (StudOrg)

Anna Sundman från Studentmissionen valdes under mötet till programansvarig, men hon har efteråt avsagt sig sin ansvarspost. Detta innebär att SNÄf ännu söker en

 1. Programansvarig
 2. Gulis- och alumnansvarig

Ifall du är intresserad av någon av dessa poster, ta modigt kontakt på snaf-styrelse(at)gmail.com eller ryck någon av styrelsemedlemmarna i ärmen.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Höstmötet 2016

Kom med i SNÄf:s styrelse!

Att sitta SNÄf:s styrelse betyder att man lär sig väldigt mycket om föreningslivet men även mycket om sig själv. Man lär sig att samarbeta, planera, argumentera, delegera, budgetera, hålla deadlines, sprida information och lösa problemsituationer. Förtroendeuppgifter på CV:n uppskattas i arbetslivet, och att vara aktiv i en förening kan även erbjuda en trevlig motvikt till studierna och ett sätt att lära känna studerande från olika fakulteter. SNÄf:s styrelse sammanträder ungefär en gång per månad. Vilken av posterna vill du ställa upp för?

Ordförande

Som ordförande håller du i trådarna och leder styrelsen. Du för ordet vid styrelsemötena och koordinerar verksamheten. Du ser till att styrelsemedlemmarna tar hand om sina uppgifter och fungerar som stöd. Du fungerar även som ansiktet utåt för föreningen tillsammans med styrelsen och håller kontakt till medlemskorporationerna samt deltar i olika möten och evenemang. Det gäller att hålla sig ajour med vad som händer i delegationen, medlemskorporationerna, Uni och studentpolitiken och så vidare.

Sekreterare

Är du noggrann? Skriver du (för det mesta i alla fall) grammatikaliskt rätt? Som sekreterare ansvarar du för att det förs protokoll på styrelse- och föreningsmöten, att dessa skrivs rent och justeras av ordförande och protokolljusterare. Är texter med rätt information och prydlig struktur din passion är detta uppgiften för dig!

Skattmästare:

Är du grym på siffror och är noggrann? Tycker du om pengar? Om svaren är ja är skattis din post! Som skattis är din viktigaste uppgift att se till att föreningen har pengar och att de används på ett ansvarsfullt sätt. För att nå upp till dessa mål är det bra om du vet hur man söker understöd, kan redovisa samt gör upp ett bokslut.

Informatör:

Är du expert på Facebook/Twitter/Instagram? Är du kanske bra på att skriva och formulera dig i text och bild?  Förstår du dig på layout och WordPress? Då ska du ställa upp till informatör! Informatören har hand om SNÄf:s sociala medier och hjälper till att utforma utskick till medlemsföreningarna.

Programansvarig:

Gillar du att vara i festens centrum? Tycker du om att organisera och att planera evenemang? Då är uppgiften som programansvarig för dig! Som programansvarig får du planera och verkställa SNÄf:s evenemang dvs. allt från ost- och vinkväll till brunch och sits, planera maten och dekorationerna och se till att våra medlemmar har bra trevliga och evenemang att gå på.

Kontaktsekreterare:

Skriver du snärtiga mejl? Tycker du om att träffa nya människor? Ställ i så fall upp till kontaktsekreterare! Kontaktsekreteraren ansvarar för SNÄf:s kontakt till medlemsföreningarna och är länken mellan styrelsen och medlemskorporationerna. Kontaktsekreteraren har en mycket viktig uppgift redan i början av året eftersom kontakten till medlemsföreningarna upprättas av den nya styrelsen på vårvintern.

Gulisansvarig:

Gillar du gulnäbbar? Då är posten som gulisansvarig perfekt för dig! Personen som har denna post ansvarar för SNÄf:s gulisaktiviteter. Till uppgifterna hör bl.a. att delta i medlemsföreningarnas gulisintagningar och se till att de vet vad SNÄf är.

Medlemskorporationerna i Svenska Nationer och Ämnesföreningar rf kallas till höstmöte måndagen den 28.11.2016 på Nypolen, Nya Studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 4:e våningen. Mötet inleds med granskning av fullmakter kl. 16.00.

Mera information har kommit per mejl och hittas även i FB-evenemanget.

Vi bjuder på mat och dryck.

Välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

HUS’ styrelseförhandlingar för 2017 har slutförts

Styrelseförhandlingarna har 8.11 slutförts och styrelsen utgörs i enlighet av Ämnesföreningarnas delegationsgrupp (HYAL), De Gröna vid HUS, Socialdemokratiska studeranden vid HUS (OSY), Nationernas delegationsgrupp samt Obunden vänster.

Detta betyder därmed att SNÄf år 2017 kommer att sitta i opposition med Edistykselliset och HELP. Oppositionens centrala uppgift är att utmana styrelsen.

Utöver personvalen har förhandlingarna resulterat i följande mål för året 2017:

Studentkårens synlighet ökas på alla campus. Styrelsen reder upp för delegationen sina syner på åtgärder och planer för att förverkliga detta.

En vidsträckt utredning av medlemstjänsten angående barnavård utförs. Året 2017 verkställs en utredning, där bredare samarbetsmöjligheter med universitetet, studeranden, andra läroanstalter och staden reds ut. Även elektroniska kommunikationen utvecklas.

Till styrelsens proposition för studentkårens budget för året 2017 görs följande ändringar:
Medlemsavgiften sänks med 2 euro följaktligen: hösten 2017 sänks medlemsavgiften med 1 euro och våren 2018 sänks medlemsavgiften med 1 euro.

Till projektarbetarnas personalkostnader reserveras 20 000 euro mer fördelat i budgetens punkt ”Personalkostnader”s underpunkter. Denna reserv kommer att användas till olika projekt, som har att göra med intressebevakning eller också till att frigöra personalresurser till mer intressebevakning.
Till HUS intressebevakning reserveras 10 000 euro mera i punkten påverkningsarbete. Summan riktas enligt behov till påverkningskampanjer eller annan verksamhet, som främjer samhällelig diskussion.

Till föreningarnas verksamhetsbidrag läggs 30 000 euro till i budgetens punkt ”Direkta föreningstjänster” i underpunkterna fakultäts- och ämnesföreningar, nationer, andra föreningar samt orkestrar, körer och teatrar enligt nuvarande fördelning av verksamhetsbidrag.

Styrelsen för året 2017 i enlighet med förhandlingsresultaten:
Laura Luoto, ordförande (HYAL)
Ada Saarinen, vice ordförande (De Gröna vid HUS)
Lauri Linna, ordförande för ekonomidirektionen (Obunden vänster)
Hanna-Maria Häkkilä (Osakunnat)
Mikko Kymäläinen (OSY)
Joel Lindqvist (Obunden vänster)
Elina Nieminen (HYAL)
Matias Nurmi (HYAL)
Elli Saari (HYAL)
Minna Silvennoinen (De Gröna vid HUS)
Minna Suorsa (HYAL)
Riikka Tähkävuori (De Gröna vid HUS)
Andra än ovannämnda ansvarsområden (ordförande HUS Gruppens företagsstyrning) kommer styrelsen att bestämma i sitt konstituerande möte.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Delegationsvalsresultat 2016

Hurraa! SNÄf fick tre platser i delegationen: Karin Cederlöf (Codex), Rasmus Olander (Thorax) och Claes Bergh (StudOrg). Totalt fick SNÄf 484 röster. Dessutom var två av våra kandidater i top-6 som fått mest röster av alla 597 kandidater!

Närmare valresultat går att hitta på: http://vaalitulos.hyy.fi/2016/ (på finska).

SNÄf vill tacka alla som röstat samt alla kandidater och valchefer som jobbat hårt!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar